Usługi bhp

Zgodnie z art.207 Kodeksu Pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na pracodawcy ciąży cały szereg obowiązków. Między innymi:

  • szkolenia BHP – wstępne (dla każdego nowo zatrudnionego) i okresowe (częstotliwość zależna od stanowiska),
  • ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska i opracowanie profilaktyki minimalizującej ryzyko wystąpienia wypadku (każdy wypadek to również dodatkowe koszty: odszkodowania, straty wynikające z nieobecności pracownika, a w przyszłości wyższa składka do ZUS na ubezpieczenie wypadkowe),
  • sporządzenie prawidłowej dokumentacji w razie wystąpienia wypadku przy pracy (od tego zależy, czy pracownik otrzyma przysługujące mu świadczenia z ZUS),
  • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
  • zapewnienie środków ochrony osobistej określonych przepisami  z uwzględnieniem warunków i rodzaju wykonywanej pracy poszczególnych pracowników,
  • realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu pracy.

 

To tylko część obowiązków z zakresu BHP spoczywających na pracodawcy. Ich wypełnianie wymaga znajomości wielu przepisów i może być niezwykle czasochłonne dla przedsiębiorcy. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników nie musi powoływać u siebie etatowej Służby BHP. Może powierzyć obowiązki Służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy. To najlepsze rozwiązanie dla takich firm.

Nasza firma oferuje pełny zakres w/w usług. Świadczymy je zarówno jako usługi jednorazowe, jak i w zakresie umów ryczałtowych.

 

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: